วีดีโอ ประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุญาตฯ ของคณะกรรมการอาหารและยา