รับถ่ายวีดีโองานสัมมนาวิชาการ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด